Regulaminy.


Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00-8:15, a odbierają dzieci do godziny 17:00; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.

2. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce, do niezwłocznego odebrania dziecka.

3. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę ( na piśmie wg wzoru obowiązującego w placówce). Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela przedszkola okazać go.

5. Upoważniona przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru dziecka z Przedszkola może być jedynie osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, a więc taka, która może przejąć odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo. Osoba odbierająca nie może być pod wpływem alkoholu.

6. Rodzice przyjmują na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu w przypadku osób podanych w upoważnieniu.

7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko, będzie wskazywał, ze nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

8. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi).

9. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i przekazują pani z obsługi dyżurującej w szatni. Odbierają dziecko od osoby dyżurującej w szatni.

10. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.

11. W czasie przyprowadzania i odprowadzania dzieci w szatni pełni dyżur pracownik. W pozostałych godzinach pracy Przedszkole jest zamykane przed dostępem osób obcych. W przypadku pojawienia się na terenie placówki osoby obcej, jest ona wylegitymowana przez pracownika przedszkola, do kogo i w jakim celu przyszła.

12. Rodzice i opiekunowie dziecka są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

13. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

14. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej do momentu przekazania dziecka upoważnionej osobie. W wyjątkowych wypadkach powiadamia Policję.


© przedszkole7.bydgoszcz.pl E-mail: zsnr6@bip.oswiata.bydgoszcz.pl